Loading...

خدمات

خدمات

مشاوره راه اندازی، توسعه و بهبود کسب وکار


نگاهی به قانون پارتو

مشاوران سانا در درک این قانون و اجرای آن در کسب و کار مورد نظرتان همراه شما خواهند بود.

طبق اصل 80/20، صرف نظر از ماهیت کسب و کار شما قانون پارتو بیان می کند که؛ 80% از نتایج هر عملی از 20% علل آن به وجود می آید.

 • 80% از زمین های ایتالیا، متعلق به 20% از مردم آنجاست.
 • 80% نتایج از 20% تلاش شما حاصل می شود.
 • 20% مشتریان شما 80% از سودتان را رقم می زنند.

طبق اصل پارتو 20% را شناسایی کرده، روی آن تمرکز می کنیم و از 80% باقی مانده صرف نظر می کنیم.

 • 80% کسب و کار شما را 20% از مشتریانتان تشکیل می دهند.
 • 20% از محصولات یا خدمات شما، 80% از سود شما را رقم می زنند.
 • 80% از شکایات مشتریان شما، ناشی از 20% علل عمده شکایات به وجود می آید.
 • 20% از تلاش و زمان شما، 80% نتایج مورد انتظار شما را ایجاد می نماید.
 • 80% علت نزول بهره وری کسب و کار شما، ناشی از 20% دلایل ایجاد آن است.
 • 20% کارکنان سازمان شما مسئول، 80% از خروجی ها و نتایج کار سازمان شما هستند.
 • 80% ارزش کسب و کار شما، حاصل 20% از مراحل کار شما است.
 • 80% از نتایجی که بدست می آورید، نتیجه ی 20% از فعالیت هایی است که انجام می دهید به عبارتی 20% از کارهایتان اهمیت بیشتری نسبت به بقیه دارند و نقش مهم تری در آینده کاری شما خواهند داشت.

این اصل در مورد محدودیت های شما در زندگی و کار هم صدق می کند، 80% از محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده شما در رسیدن به اهدافتان عوامل درونی هستند؛ این عوامل در درون شما هستند، در ویژگی های شخصیتی،  توانایی ها، عادت ها، انضباط فردی، و توانایی های بالقوه تان. فقط 20% از عوامل محدودکننده خارجی هستند و به سازمانی  که در آن کار می کنید یا محیطی که در آن زندگی می کنید مربوط می شوند؛ هرگز مشکلات خود را با دیگران مطرح نکنید، زیرا 80% از مردم به مشکلات شما اهمیت نمی دهند و اندکی از 20% بقیه هم از اینکه بدانند شما برای مشکلات اهمیت زیادی قائل می شوید به نوعی خوشحال می شوند و تعدادی هم جز مشاوران و متخصصان هستند.

طبق اصل پارتو در بازاربابی و تبلیغات؛ شما با شناسایی 2 نوع از خدماتی که بیشترین سود و فروش را دارند، می توانید تمرکز اصلی متون تبلیغاتی خود را در مجلات و سایت ها متمرکز این2  نوع تبلیغات کنید؛ و از تبلیغات دیگر خود کم کنید؛ در ضمن 20% رسانه هایی که بیشترین نتیجه را در تبلیغات شما داشته اند انتخاب کنید و بیشترین سرمایه گذاری در تبلیغات را در آن رسانه ها انجام دهید؛ در تبلیغات منطقه ای 20% از محله هایی که بیشترین بازگشت تبلیغ را برای شما داشته اند انتخاب کرده و بیشترین سرمایه گذاری را در آن مناطق انجام دهید. این موضوع برای شما صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی را به همراه داشته و می توانید بیشترین تمرکز و بیشترین تبلیغ را روی 2 خدمت اصلی خود قرار دهید، تا بیشترین سود را از این تبلیغات برای خود حاصل کنید.

در پیاده سازی این قانون به مشاوران سانا اعتماد کنید