Loading...

مشاوره

مشاوره

مشاوره راه اندازی، توسعه و بهبود کسب و کارنگاهی به قانون پارتو

مشاوران سانا در درک این قانون و اجرای آن در کسب و کار مورد نظرتان همراه شما خواهند بود.

طبق اصل۲۰ /۸۰، صرف نظر از ماهیت کسب و کار شما قانون پارتو بیان می کند که؛ ۸۰% از نتایج هر عملی از ۲۰% علل آن به وجود می آید.

 * %۸۰ ز زمین های ایتالیا، متعلق به ۲۰% از مردم آنجاست.

* %۸۰ نتایج از ۲۰% تلاش شما حاصل می شود.

* %۲۰ مشتریان شما ۸۰% از سودتان را رقم می زنند.

طبق اصل پارتو ۲۰% را شناسایی کرده، روی آن تمرکز می کنیم و از ۸۰% باقی مانده صرف نظر می کنیم.

* %۸۰ کسب و کار شما را ۲۰% از مشتریانتان تشکیل می دهند.

* %۲۰ از محصولات یا خدمات شما، ۸۰% از سود شما را رقم می زنند.

* %۸۰از شکایات مشتریان شما، ناشی از ۲۰% علل عمده شکایات به وجود می آید.

* %۲۰از تلاش و زمان شما، ۸۰% نتایج مورد انتظار شما را ایجاد می نماید.

* %۸۰علت نزول بهره وری کسب و کار شما، ناشی از۲۰ % دلایل ایجاد آن است.

* %۲۰کارکنان سازمان شما مسئول، ۸۰% از خروجی ها و نتایج کار سازمان شما هستند.

* %۸۰ارزش کسب و کار شما، حاصل ۲۰% از مراحل کار شما است.

* %۸۰ از نتایجی که بدست می آورید، نتیجه ی ۲۰% از فعالیت هایی است که انجام می دهید به عبارتی ۲۰% از کارهایتان اهمیت بیشتری نسبت به بقیه دارند و نقش مهم تری در آینده کاری شما خواهند داشت.

هرگز مشکلات خود را با دیگران مطرح نکنید، زیرا ۸۰% از مردم به مشکلات شما اهمیت نمی دهند و اندکی از۲۰ % بقیه هم از اینکه بدانند شما برای مشکلات اهمیت زیادی قائل می شوید به نوعی خوشحال می شوند و تعدادی هم جز مشاوران و متخصصان هستند.

این اصل در مورد محدودیت های شما در زندگی و کار هم صدق می کند،۸۰% از محدودیت ها و یا عوامل بازدارنده شما در رسیدن به اهدافتان عوامل درونی هستند؛ این عوامل در درون شما هستند، در ویژگی های شخصیتی،  توانایی ها، عادت ها، انضباط فردی، و توانایی های بالقوه تان. فقط ۲۰% از عوامل محدودکننده خارجی هستند و به سازمانی  که در آن کار می کنید یا محیطی که در آن زندگی می کنید مربوط می شوند.

طبق اصل پارتو در بازاربابی و تبلیغات ؛ شما با شناسایی  ۲نوع از خدماتی که بیشترین سود و فروش را دارند، می توانید تمرکز اصلی متون تبلیغاتی خود را در مجلات و سایت ها متمرکز این  ۲نوع تبلیغات کنید؛ و از تبلیغات دیگر خود کم کنید.در ضمن ۲۰% رسانه هایی که بیشترین نتیجه را در تبلیغات شما داشته اند انتخاب کنید و بیشترین سرمایه گذاری در تبلیغات را در آن رسانه ها انجام دهید؛ در تبلیغات منطقه ای ۲۰% از محله هایی که بیشترین بازگشت تبلیغ را برای شما داشته اند انتخاب کرده و بیشترین سرمایه گذاری را در آن مناطق انجام دهید.این موضوع برای شما صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی را به همراه داشته و می توانید بیشترین تمرکز و بیشترین تبلیغ را روی  ۲خدمت اصلی خود قرار دهید، تا بیشترین سود را از این تبلیغات برای خود حاصل کنید.

در پیاده سازی این قانون به مشاوران سانا اعتماد کنید